Script chủ pt o thành tuyết nè các bạn

Thảo luận trong 'TS Online' bắt đầu bởi cocghe266, 14/4/06.

 1. cocghe266

  cocghe266 New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  scrpit ne


  double DisconnectFlag = 0.2; // Disconnect when current HP is below 20%

  double hpFractionEat = 0.8; //Eat HP when current HP<= 80%
  double spFractionEat = 0.8;
  double hpFraction = 0.95; //Eat until current HP >= 95 %
  double spFraction = 0.95;

  byte DisconFai = 00; // khi fai pet=0 thi dis

  byte battle_count = 0;
  byte NS_count = 0;
  byte peturn = 0;

  byte pt1 = 0;
  byte pt2 = 0;
  byte pt3 = 0;
  byte pt4 = 0;

  double mapid1 = 12421;
  double mapid2 = 12815;
  byte warpid1 = 2;
  byte warpid2 = 1;

  /***** ID Member *****/

  uint idmem1 = 123456;
  uint idmem2 = 1234568;
  uint idmem3 = 9564821;
  uint idmem4_sena = 754215;

  /*************************************/

  /*********************** My Attack *************************/
  public override void MyAttack()
  {
  CharacterInfo MyChar = ts.Character;
  ts.SendAttack(MyChar.Row, MyChar.Col, 0, 4, 17001);
  }


  /******************* My Partner Attack *********************/
  public override void MyPartnerAttack()
  {
  peturn++;
  if (peturn == 1)
  {
  CharacterInfo MyWarrior = ts.CurrentPartner;
  ts.SendAttack(MyWarrior.Row, MyWarrior.Col, 0, 1, 12003);
  }
  if (peturn >= 2)
  {
  CharacterInfo MyWarrior = ts.CurrentPartner;
  ts.SendAttack(MyWarrior.Row, MyWarrior.Col, 0, 4, 17001);
  }
  }


  /********************* Battle Started **********************/
  public override void BattleStarted()
  {
  battle_count++;
  peturn = 0;
  }


  /********************* Battle Stoped ***********************/
  public override void BattleStoped()
  {
  AutoEatFood();
  ProcessInventoryAction();
  CheckDisconnect();
  ViewState();
  }


  /******************* Receive Question *********************/
  public override void doRecvQuestion()
  {
  NS_count++;
  }


  /******************** Response Answer **********************/
  public override void ResponseAnswer()
  {
  string tmp=ts.LastQuestion.Replace("=?","");
  int ans=ts.Eval(tmp);
  byte ans_index=Convert.ToByte(ts.LastAnswers[ans.ToString()]);
  ts.delay(2500);
  ts.Answer(ans_index);
  }


  /******************** NPC Dialog Menu **********************/
  public override void NpcDialogMenu(ushort DialogId)
  {
  debug("Dialog Menu ID = "+DialogId.ToString());
  }


  /********************* NPC Dialog ID ***********************/
  public override void NpcDialog(ushort DialogId)
  {
  debug("Dialog ID = "+DialogId.ToString());
  }


  /********************* On NPC Appear ***********************/
  public override void onNPCAppear(ushort npcmapid, int x, int y)
  {
  }


  /************************ On Timer *************************/
  public override void OnTimer()
  {
  if (pt1 == 0) {ts.AcceptParty(idmem1);}
  if (pt2 == 0) {ts.AcceptParty(idmem2);}
  if (pt3 == 0) {ts.AcceptParty(idmem3);}
  if (pt4 == 0) {ts.AcceptParty(idmem4_sena);}
  }


  /********************* Accepted Party **********************/
  public override void AcceptedParty(uint playerid)
  {
  if (playerid == idmem1) {debug(playerid + " Gia nhập đội ngũ");pt1 = 1;}
  if (playerid == idmem2) {debug(playerid + " Gia nhập đội ngũ");pt2 = 1;}
  if (playerid == idmem3) {debug(playerid + " Gia nhập đội ngũ");pt3 = 1;}
  if (playerid == idmem4_sena) {debug(playerid + " Gia nhập đội ngũ");pt4 = 1;
  ts.Sena(idmem4_sena);debug(playerid + " Làm Quân Sư");}
  if (pt1 ==1 && pt2 == 1 && pt3 == 1 && pt4 == 1) {ts.SetTimerOnOff(false);ts.delay(1000);debug("Đội ngũ đã đầy -> Start");Start();}
  }


  /*********************** Party Stop ************************/
  public override void PartyStop(uint playerid)
  {
  if (playerid == idmem1) {debug(playerid+" Rời khỏi đội ngủ -> Disconnect !!!");ts.Disconnect();}
  if (playerid == idmem2) {debug(playerid+" Rời khỏi đội ngủ -> Disconnect !!!");ts.Disconnect();}
  if (playerid == idmem3) {debug(playerid+" Rời khỏi đội ngủ -> Disconnect !!!");ts.Disconnect();}
  if (playerid == idmem4_sena) {debug(playerid+" Rời khỏi đội ngủ -> Disconnect !!!");ts.Disconnect();}
  }


  /********************** Warp Finish ************************/
  public override void warpFinish()
  {
  Start();
  }


  /************************* Start ***************************/
  public override void Start()
  {
  if (ts.Character.mapid == mapid1) {
  ts.delay(500);
  //ts.Walk(602,475);
  ts.Warp(warpid1);
  } else
  if (ts.Character.mapid == mapid2) {
  ts.Warp(warpid2);
  return;
  }
  }

  /************************** Stop ***************************/
  public override void Stop()
  {
  if (ts.Character.mapid == 12815) {ts.Warp(1);}
  }

  /*********************** View State ************************/
  void ViewState()
  {
  debug("======= -----------------------Summary----------------------- =======",255) ;
  debug(" Số trận đánh : " + battle_count ,255) ;
  debug(" HP của Char : "+ts.Character.CharName+" = " + ts.Character.HP +" "+ "/" +" "+ ts.Character.MAXHP,255);
  debug(" HP của Pet : "+ts.CurrentPartner.CharName +" = " + ts.CurrentPartner.HP + " "+"/" +" "+ ts.CurrentPartner.MAXHP +" "+" FAI = " + ts.CurrentPartner.fai,255);
  debug(" Số lần gặp BTQ : "+ NS_count +" Số con ma : " + ts.Character.ghost ,255) ;
  debug("======= ------------------------------------------------------------ =======",255) ;
  }


  /********************* Fishish Answer **********************/
  public override void FinishAnswer()
  {
  ts.delay(1000);
  Start();
  }


  /**************** Request Party Accept From ****************/

  public override void RequestPartyAcceptFrom(uint playerid)
  {
  }
  /************************ Init Bot *************************/
  public override void InitBot()
  {
  ts.SetTimerOnOff(true);
  ts.SetReconnectTime(3);
  ts.SetMaxIdleTime(15);
  AddDropItemList("viênongmật");
  AddDropItemList("Dâu đỏ");
  AddDropItemList("Táo nhỏ");
  AddDropItemList("tựđ uốngthuốc");
  AddDropItemList("Bành Bột Mì");
  AddDropItemList("viên công kích");
  ViewState();
  }


  ca scrpit ga luon  double DisconnectFlag = 0.3; // Disconnect when current HP is below 30%

  double hpFractionEat = 0.8; //Eat HP when current HP<= 80%
  double spFractionEat = 0.8;
  double hpFraction = 0.95; //Eat until current HP >= 95 %
  double spFraction = 0.95;

  byte DisconFai = 00; // Faith of warrior to disconnect

  byte battle_count = 0;
  byte NS_count = 0;
  byte myturn = 0;
  byte peturn = 0;  /***** ID chu Party *****/

  uint id_chupt = 123456;

  /*************************************/

  /*********************** My Attack *************************/
  public override void MyAttack()
  {
  myturn++;
  if (myturn == 1)
  {
  CharacterInfo MyChar = ts.Character;
  ts.SendAttack(MyChar.Row, MyChar.Col, 0, 1, 10000);
  }
  if (myturn >=2)
  {
  CharacterInfo MyChar = ts.Character;
  ts.SendAttack(MyChar.Row, MyChar.Col, 0, 4, 18001);
  }
  }


  /******************* My Partner Attack *********************/
  public override void MyPartnerAttack()
  {
  peturn++;
  if (peturn == 1)
  {
  CharacterInfo MyWarrior = ts.CurrentPartner;
  ts.SendAttack(MyWarrior.Row, MyWarrior.Col, 0, 1, 12003);
  }
  if (peturn >= 2)
  {
  CharacterInfo MyWarrior = ts.CurrentPartner;
  ts.SendAttack(MyWarrior.Row, MyWarrior.Col, 0, 4, 17001);
  }
  }


  /********************* Battle Started **********************/
  public override void BattleStarted()
  {
  battle_count++;
  myturn = 0;
  peturn = 0;
  }


  /********************* Battle Stoped ***********************/
  public override void BattleStoped()
  {
  AutoEatFood();
  ProcessInventoryAction();
  CheckDisconnect();
  ViewState();
  }


  /******************* Receive Question *********************/
  public override void doRecvQuestion()
  {
  NS_count++;
  }


  /******************** Response Answer **********************/
  public override void ResponseAnswer()
  {
  string tmp=ts.LastQuestion.Replace("=?","");
  int ans=ts.Eval(tmp);
  byte ans_index=Convert.ToByte(ts.LastAnswers[ans.ToString()]);
  ts.delay(2500);
  ts.Answer(ans_index);
  }


  /************************ On Timer *************************/
  public override void OnTimer()
  {
  if (ts.CurrentParty==0) ts.RequestParty(id_chupt);
  }


  /************************* Start ***************************/
  public override void Start()
  {
  debug("Party ..........again!!");
  ts.RequestParty(id_chupt);
  if (ts.Character.mapid == 12521) {ts.Warp(5);}
  }


  /************************** Stop ***************************/
  public override void Stop()
  {
  }


  /*********************** View State ************************/
  void ViewState()
  {
  debug("======= -----------------------Summary----------------------- =======",255) ;
  debug(" Số trận đánh : " + battle_count ,255) ;
  debug(" HP của Char : "+ts.Character.CharName+" = " + ts.Character.HP +" "+ "/" +" "+ ts.Character.MAXHP,255);
  debug(" HP của Pet : "+ts.CurrentPartner.CharName +" = " + ts.CurrentPartner.HP + " "+"/" +" "+ ts.CurrentPartner.MAXHP +" "+" FAI = " + ts.CurrentPartner.fai,255);
  debug(" Số lần gặp BTQ : "+ NS_count +" Số con ma : " + ts.Character.ghost ,255) ;
  debug("======= ------------------------------------------------------------ =======",255) ;
  }


  /********************* Accepted Party **********************/
  public override void AcceptedParty(uint playerid)
  {
  if (playerid == id_chupt) {debug("Join to ..... " + playerid);}
  }
  /*********************CancelParty**************************/
  public override void AcceptedPartyFrom(uint playerid)
  {
  if (playerid != id_chupt) {ts.StopParty();debug("Cancel party.........");}
  }

  /************************ Party Stop ***********************/
  public override void PartyStop(uint playerid)
  {
  InitBot();
  }

  /************************ Init Bot *************************/
  public override void InitBot()
  {
  if (ts.Character.mapid == 12815) {ts.Warp(1);}
  ts.RequestParty(id_chupt);
  ts.SetReconnectTime(3);
  ts.SetMaxIdleTime(15);
  AddDropItemList("viênongmật");
  AddDropItemList("Dâu đỏ");
  AddDropItemList("Táo nhỏ");
  AddDropItemList("tựđ uốngthuốc");
  AddDropItemList("Bành Bột Mì");
  AddDropItemList("viên công kích");
  AutoEatFood();
  ViewState();
  }


  hehe bot len cho mấy bạn mới biết bot , mà muốn ăn kô
   
  Đang tải...
 2. DreadLord

  DreadLord New Member

  Bài viết:
  0
  Đã thích:
  0
  nói gì thì nói :
  cha này dễ ăn sẹo lắm ;;)
   
Đang tải...